Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

    Đầu tư ra nước ngoài là hoạt động phát triển rất năng động bởi đầu tư ra một môi trường mới với nền kinh tế phát triển và khả năng nâng cao lợi nhuận. Việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài cần phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận để được thực hiện các dự án đầu tư, và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài như sau:

– Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Luật đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhân thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

+ Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài là doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

            Hoặc hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc trường hợp quy định về thẩm quyền nêu trên do nhà nước đầu tư quyết định theo quy định của luật đầu tư, luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư nếu nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật đầu tư thì Bộ kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

+ Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của các tổ chức tín dụng, các luật chuyên ngành có liên quan.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *