Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bằng chứng ghi nhận quyền tài sản của chủ sở hữu đối với quyền sử dụng lô đất đó. Để quyền sử dụng đất được sử dụng hợp pháp thì cần phải trải qua một số thủ tục pháp lý để chủ sở hữu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp như sau:

Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 3: “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liến với đất là chứng chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”

Có thể thấy tầm quan trọng của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là khi có tranh chấp xảy ra thì đây là một trong những chứng cứ quan trọng để bảo vệ quyền của chủ sở hữu.

Về thành phần hồ sơ gồm có:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chủ sở hữu đang sử dụng giấy tờ về quyền sử dụng đất được thực hiện theo Điều 100 Luật đất đai 2013:

+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do Cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hôị chủ nghĩa Việt Nam.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhàn nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địc chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993

+ Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ỏ gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

            Còn đối với chủ sở hữu mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì sẽ được cấp giấy chứng nhận theo Điều 101 Luật Đất đai 2013:

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương, trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp…có điều kiện kinh tế khó khăn.

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 nhưng đã sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, phàu hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *