Tuesday, August 20, 2019

luat_doanh_nghiep

Ảnh hoạt động

Trình tự, thủ tục về việc chia công ty

Theo quy định của pháp luật, để tiến hành chia doanh nghiệp thì công ty TNHH hoặc công ty cổ phần có thể tiến hành chia công ty theo công ty trong các trường hợp:

+ Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty:

Read more...

Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

- Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

- Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sụ tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Read more...

Tìm hiểu về chuyển nhượng cổ phần

     Chuyển nhượng cổ phần:

- Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Read more...

Đăng ký thành lập công ty TNHH

Để đăng ký hồ sơ doanh nghiệp cho công ty trách nhiệm hữu hạn thì hồ sơ đăng ký  cần bao gồm những giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Điều lệ công ty.

Read more...

Phát hành trái phiếu trong công ty cổ phần

         Việc phát hành trái phiếu trong công ty cổ phần được quy định như sau:

- Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật về Điều lệ công ty.

- Công ty không thanh toán đủ cả vốn và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Read more...

Mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước

Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quy định như sau:

- Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Read more...

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH

- Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên.

Read more...

Tìm hiểu về vấn đề xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

            Tìm hiểu về vấn đề xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

- Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty.

Read more...

Thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

- Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:

Read more...

Thuế thu nhập doanh nghiệp

      Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Để tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp, dưới bài viết này chúng tôi xin đưa ra một số phân tích về luật thuế doanh nghiệp như sau:

      Về đối tượng chịu thuế

+ Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật doanh nghiệp bao gồm:

Read more...A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange