Tuesday, August 20, 2019

luat_doanh_nghiep

Ảnh hoạt động

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng

   Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng, đơn vị phụ thuộc, thông báo lập địa điểm kinh doanh của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Read more...

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Do điều kiện phát triển mà càng ngày các doanh nghiệp tư nhân đang dần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Một trong những hình thức chuyển đổi của doanh nghiệp tư nhân đó chính là chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Việc chuyển đổi này, cần tuân theo một số quy định của pháp luật Doanh nghiệp như sau:

Read more...

Hợp nhất doanh nghiệp

        Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các ông ty bị hợp nhất.

* Về thủ tục hợp nhất công ty được quy định như sau:

Read more...

Trình tự, thủ tục về việc chia công ty

Theo quy định của pháp luật, để tiến hành chia doanh nghiệp thì công ty TNHH hoặc công ty cổ phần có thể tiến hành chia công ty theo công ty trong các trường hợp:

+ Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty:

Read more...

Tìm hiểu về thủ tục tách loại hình doanh nghiệp

       Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thanh lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

       Để tách loại hình doanh nghiệp thì công ty cần thực hiện theo phương thức sau:

Read more...

Tìm hiểu về chuyển nhượng cổ phần

     Chuyển nhượng cổ phần:

- Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Read more...

Tìm hiểu về mua lại cổ phần theo quyết định của công ty cổ phần

Việc mua lại cổ phần được tiến hành theo trình tự pháp luật như sau:

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau:

- Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Read more...

Phát hành trái phiếu trong công ty cổ phần

         Việc phát hành trái phiếu trong công ty cổ phần được quy định như sau:

- Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật về Điều lệ công ty.

- Công ty không thanh toán đủ cả vốn và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Read more...

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

          Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định như sau:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Read more...

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH

- Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên.

Read more...A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange