Tuesday, August 20, 2019

luat_doanh_nghiep

Ảnh hoạt động

Trình tự, thủ tục đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp nhà nước

     Trình tự, thủ tục đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp nhà nước

  - Đối với doanh nghiệp nhà nước được đầu tư thành lập mới không có dự án đầu tư xây dựng công trình thành tài sản cố định, căn cứ mức vốn điều lệ ghi trong Quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt, căn cứ vào kế hoạch nguồn vốn đầu tư đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông báo hoặc nguồn vốn đầu tư từ Qũy hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ quan tài chính thực hiện cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước.

Read more...

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

     Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

    Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

Read more...

Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp

     Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp

     Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

   - Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch: Có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch:

Read more...

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

     Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

- Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh.

Read more...

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

    Thông báo lập địa điểm kinh doanh

    Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Read more...

Thay đổi vốn doanh nghiệp

- Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

Read more...

Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

      Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

    Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của phòng đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Read more...

Thay đổi trụ sở doanh nghiệp

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Read more...

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

     Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

    Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Read more...

Hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

Read more...A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange