Friday, August 23, 2019

intellectual-property

Ảnh hoạt động

Chuyển nhượng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

           Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả luôn được qun tâm bởi các hành vi vi phạm quyền này hiện nay khá phổ biến. Muốn sở hữu quyền tác giả hợp pháp thì cần tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan. Và để tìm hiểu sâu hơn quy định của pháp luật về vấn đề này, bài viết dưới đây chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến dựa trên quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ:

- Chuyển nhượng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ.

- Tác giả không được quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm mới; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29.

- Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát song có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sở dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

- Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange